Home
Pravila privatnosti

Pravila zaštite podataka o ličnosti grupe Neuroth

Za nas – NEUROTH SLUŠNI APARATI d.o.o. Beograd-Savski Venac, Baje Pivljanina 39, Beograd, email adresa: office.rs@neuroth.com, broj telefona: 011-3230-042 (u daljem tekstu: Rukovalac) i celu grupu Neuroth [1] – poverenje kupaca i poslovnih partnera veoma je važno, pa zbog toga veliku pažnju posvećujemo bezbednom i pažljivom postupanju s Vašim ličnim podacima.

Iz tog razloga za Rukovaoca i celu grupu Neuroth važe sledeća načela prilikom obrade podataka o ličnosti:

 • zakonske odredbe o zaštiti podataka o ličnosti sprovode se dosledno,
 • upravljamo se prema međunarodnim standardima informacione sigurnosti,
 • posvećujemo veliku pažnju tome da su naša pravila o zaštiti podataka o ličnosti transparentna i razumljiva za sva lica čije lične podatke Rukovalac obrađuje.

Iako Rukovalac putem ovog internet sajta ne prikuplja i ne obrađuje dalje podatke o ličnosti, ova Pravila o zaštiti podataka o ličnosti objavljuju se u cilju što delotvornije i efikasnije primene načela transparentnosti (obaveštavanje svih lica čiji se lični podaci prikupljaju i dalje obrađuju o svim neophodnim informacija u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti) prema svim licima čije lične podatke Rukovalac prikuplja i dalje obrađuje u okviru ili u vezi sa obavljanjem svoje poslovne delatnosti.

Vaše lične podatke obrađujemo isključivo u okviru važećih propisa.

 

 1. Ciljevi i važenje Pravila o zaštiti podataka o ličnosti

Svaka osoba ima pravo da se njeni lični podaci, radi poštovanja privatnog i porodičnog života, čuvaju u tajnosti ako za to postoji interes koji zaslužuje posebnu zaštitu.

Ova Pravila o zaštiti podataka o ličnosti obavezujuća su za sve zaposlene kod Rukovaoca koji ih moraju poštovati, a odnose se na obradu ličnih podataka svih lica čiji se podaci obrađuju od strane Rukovaoca, a posebno ličnih podataka kupaca i poslovnih partnera.

 

 1. Zakonitost obrade podataka

Obrada ličnih podataka je zakonita samo ako je ispunjen barem jedan od sledećih preduslova:

 • lice čiji se lični podaci obrađuju je dalo svoju saglasnost za obradu,
 • obrada podataka potrebna je u svrhe sprovođenja predugovornih radnji, zaključenja ili izvršavanja ugovora sa licem čiji se lični podaci obrađuju,
 • obrada je propisana ili dopuštena pravnim propisom,
 • obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica,
 • obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Rukovaoca,
 • obrada služi očuvanju legitimnog interesa Rukovaoca, npr. naplati otvorenih potraživanja. Međutim, to ne važi ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, posebno ako se radi o maloletnom licu. Navedeno je potrebno proveriti za svaku obradu podataka.

Za obradu podataka o ličnosti u okviru ispunjavanja svojih radnih zadataka ovlašćeni su samo zaposleni kod Rukovaoca, koji su eksplicitno zaduženi za prikupljanje, obradu ili korišćenje određenih ličnih podataka.

Svim zaposlenima kod Rukovaoca je strogo zabranjeno korišćenje ličnih podataka lica čiji se podaci obrađuju u privatne svrhe ili činjenje tih podataka dostupnim neovlašćenim licima.

 

 1. Poveravanje obrade podataka Obrađivaču

U slučaju poveravanja obrade podataka o ličnosti drugom licu, koje vrši obradu u ime Rukovaoca (u daljem tekstu: Obrađivač), Obrađivač se angažuje za obradu podataka bez prenošenja odgovornosti za pripadajući poslovni proces. Zbog toga se, prilikom poveravanja obrade, treba pridržavati sledećih mera:

 • pre zaključivanja ugovora treba proveriti može li Obrađivač zagarantovati ispunjavanje organizacionih zahteva i sigurnosnih mera koje su nužne za obradu podataka,
 • potrebno je sa Obrađivačem potpisati pisani ugovor u kojem su ugovoreni zahtevi vezani za zaštitu podataka i informacionu sigurnost kao i odgovarajuća kontrolna prava, a posebno da se podaci smeju obrađivati samo prema uputstvima Rukovaoca,
 • ako se podaci nameravaju obrađivati izvan granica Republike Srbije, Obrađivač mora garantovati nivo zaštite podataka koji odgovara nivou zaštite propisanog važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

 

 1. Prenos ličnih podataka

Za prenos ličnih podataka trećim licima potreban je pravni osnov koji može proizlaziti i iz ispunjavanja ugovorne obveze prema licu čiji se lični podaci obrađuju ili njegove saglasnosti. Pre prosleđivanja podataka primaocu, moraju se ugovoriti i moraju se garantovati primerene mere zaštite podataka i informacione sigurnosti.

Druga društva Neuroth grupe se u smislu zaštite podataka smatraju trećim licima.

Dostava podataka državnim organima ili institucijama sprovodi se isključivo na osnovu relevantnih pravnih propisa.

 

 1. Prava lica čiji se lični podaci obrađuju

U trenutku prikupljanja podataka, lica čiji se lični podaci prikupljaju imaju pravo da o tome budu informisani.

5.1. Informacija o prikupljanju i obradi Vaših podataka

Obrađujemo one lične podatke koji ste nam kao korisnik naše internet stranice i/ili kao kupac i/ili zainteresovana stranka, na primer, u okviru upita ili registracije ili zaključivanja ugovora stavili na raspolaganje, a to su sledeći podaci :

matični podaci kupca: ime, prezime, datum rođenja, adresa (poštanski broj, mesto, ulica), e-mail adresa, broj telefona, JMBG, broj polise dopunskog osiguranja, broj potvrde Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje (dalje: RFZO), šifra kupca,

ostali podaci (spis o kupcu):  svojeručni potpis, podaci o saglasnosti za primanje promotivnih poruka, kao i ostali podaci koje ste nam posebno dali,

ostali lični podaci, posebno podaci posebnih kategorija (osetljivi podaci): lekarski uputi ili nalazi, izveštaji o prilagođavanju.

Prilikom prikupljanja i obrade ličnih podataka naših kupaca koji su nam dostavili doznaku RFZO-a, prikupljamo i obrađujemo i šifru lekara kao lični podatak lekara koji je propisao određeno slušno pomagalo.

Obrada Vaših ličnih podataka sprovodi se na osnovu i u svrhu testiranja Vašeg sluha, ispunjavanja ugovora u okviru prilagođavanja i izrade pomagala (slušni aparati, zaštita sluha, ili slično), kao i ugovora u okviru kupoprodaje takvih proizvoda zajedno s priborom, kao i raznim servisnim uslugama Rukovaoca. To obuhvata i obradu Vaših ličnih podataka u vezi s naplatom usluga od nosioca zdravstvenog osiguranja ili Vas.

Pravni osnovi ovakve obrade podataka su:

a.) saglasnost za obradu koju ste nam dali kao zainteresovana stranka u okviru registracije za našu ponudu i/ili

b.) objava Vaših podataka, odnosno registracija vaših (biometrijskih) podataka u okviru prilagođavanja naših proizvoda (testiranja i merenja sluha, testiranja vida itd.) kako bismo Vašu porudžbinu, kao i dalju brigu mogli obaviti na Vaše potpuno zadovoljstvo, dakle priprema za zaključenje, zaključenje i ispunjavanje ugovora i/ili

c.) zakonske obveze koje moramo ispuniti, kao npr. zakonske obaveze čuvanja i dokumentovanja, sprovođenje i administracija modaliteta obračuna s nosiocem zdravstvenog osiguranja i/ili

d.) marketing i promociju kako bismo se mogli optimalno brinuti o Vama kao kupcu.

Lične podatke prosleđujemo, odnosno dostavljamo trećim licima samo ako je to potrebno u svrhe ispunjavanja ugovora ili obračuna usluga ili ako ste Vi kao zainteresovana stranka i/ili kupac prethodno dali svoju saglasnost za to.

Sačuvani lični podaci se brišu ako Vi kao zainteresovana stranka i/ili kupac opozovete svoju saglasnost za obradu podataka, ako Vaši podaci više nisu potrebni za ispunjavanje svrhe za koju su bili sačuvani ili ako njihovo čuvanje iz drugih zakonskih razloga nije dopušteno, odnosno više nije dopušteno. Zahtev za brisanje ne odnosi se na podatke potrebne u svrhe obračuna, u knjigovodstvene svrhe i za ispunjavanje ostalih zakonskih obaveza (obveza čuvanja isprava u oblasti zdravstva).

Kada prikupljamo i dalje obrađujemo Vaše lične podatke, to radimo isključivo iz razloga što je obrada Vaših ličnih podataka neophodan uslov za prethodno navedene svrhe i iste nećemo moći da ispunimo ukoliko nam uskratite Vaše lične podatke.

5.2. Otkrivanje podataka i prenos

Vaši podaci se saglasno zakonskim propisima, otkrivaju trećim licima u svrhe npr. obračuna s RFZO-om kao nosiocem zdravstvenog osiguranja, te drugim nosiocima osiguranja kod kojih ste osigurani privatno. Ako je to potrebno, Vaši se podaci mogu otkriti i državnim organima, a u slučaju spora i pravnim zastupnicima i sudovima.

Nadalje, Vaši podaci će se na osnovu navedenih pravnih osnova i u navedene svrhe dostaviti sledećim privrednim društvima, ustanovama i drugim pružaocima usluga:

 • podizvođačima radi izrade pomagala, obavljanja usluge računovodstva, održavanja informacione infrastrukture na kojoj se nalaze Vaši lični podaci, marketinških usluga ili obavljanja usluge call centra, ako se Vaši podaci ne mogu pseudonimizovati, a vezano za ispunjavanje ugovora;
 • Vašem poslodavcu, a vezano za propise o zaštiti u okviru radnog prava, npr. vezano za zaštitu sluha,
 • lekarima i drugim zdravstvenim profesijama (ustanove za negu itd.) u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza, posebno obaveze čuvanja dokumenata, obaveze vođenja dokumentacije itd.,
 • marketinškim agencijama u svrhe promocije na osnovu i u vezi sa ispunjavanjem ugovora, odnosno ako ste nam za to dali svoju saglasnost.

Vaši podaci se ne prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju ako ona Rukovaocu ne može dati odgovarajuće garancije da će prilikom obrade biti primenjene mere zaštite i bezbednosti podataka, koje su propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

5.3. Čuvanje podataka, pristup podacima i sigurnost podataka

Vaše lične podatke ćemo, dok su u tom obliku, obrađivati, skladištiti i čuvati do završetka poslovnog odnosa ili do isteka obaveza vezano za garanciju, zastarevanje, kao i zakonskih obaveza čuvanja i vođenja dokumentacije koje važe za nas; osim toga, do završetka eventualnih pravnih sporova u kojima su Vaši podaci potrebni kao dokaz. Ako se obrada Vaših ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti, Vaše lične podatke čuvaćemo do opoziva saglasnosti, osim ako po nekom drugom osnovu prestanemo s obradom Vaših ličnih podataka.

Pristup Vašim podacima imaju zaposleni kod Rukovaoca koji su zaduženi za sprovođenje procesa obrade ličnih podataka, a to su:

 • slušni centar, odnosno poslovnica koja se brine za Vas, kao i naš servisni centar,
 • odeljenje za marketing i brigu za kupce,
 • proizvodnja i operativa,
 • knjigovodstvo i obračunske službe,
 • eventualno i kontroling.

5.4. Ostvarivanje Vaših prava koje imate kao lice čije lične podatke Rukovalac obrađuje

Kao lice čije lične podatke obrađujemo imate dole navedena prava te Vam na raspolaganju stoje dole navedeni pravni lekovi. Radi ostvarivanja svojih prava i u slučaju pitanja obratite se pisanim putem na adresu: NEUROTH SLUŠNI APARATI d.o.o. BEOGRAD – SAVSKI VENAC, Baje Pivljanina 39, 11000 Beograd ili na mejl adresu: office.rs@neuroth.com.

Alternativno se možete obratiti i direktno našem licu za zaštitu podataka o ličnosti putem e-mail adrese: Strahinja Mavrenski  strahinja@mna.co.rs.

Po potrebi ćete nam možda u odgovarajućem obliku morati dokazati Vaš identitet kako bi se isključilo da neovlašćena treća lica dobiju informacije o Vašim podacima i/ili da se sprovedu neovlašćene izmene i/ili neovlašćena brisanja podataka.

U slučaju da želite da ostvarite svoja prava, mi se o Vašem zahtevu moramo izjasniti odmah, a najkasnije u roku od 30 dana nakon prijema istog, odnosno u tom roku moramo ispuniti Vaš zahtev ili navesti hoće li se i zašto rok za izjašnjavanje produžiti za još 60 dana.

a.) Pravo na pristup podacima

Na Vaš zahtev moramo Vam dati informaciju o tome da li obrađujemo Vaše lične podatke.

b.) Pravo na ispravku i brisanje

Ako Vaši podaci koje obrađujemo nisu ispravno navedeni, molimo Vas da nas o tome obavestite kako bismo ih mogli odmah ispraviti i/ili dopuniti i/ili ograničiti.

U slučaju da ne želite da Vaše podatke i dalje obrađujemo, molimo Vas, da nas o tome obavestite. Mi ćemo Vaše podatke odmah brisati i obavestiti Vas o tome. Ako postoje obavezni pravni, a posebno zakonski razlozi, koji bi sprečili brisanje Vaših podataka, mi ćemo Vas o tome odmah obavestiti.

c.) Pravo na ograničenje obrade

Možete od nas zahtevati ograničavanje obrade Vaših podataka ako:

 • osporavate tačnost podataka, i to u trajanju koje će nam omogućiti proveru tačnosti podataka,
 • je obrada podataka nezakonita, ali Vi se protivite brisanju i umesto toga zahtevate da se ograniči korišćenje podataka,
 • Rukovaocu podaci više nisu potrebni za predviđenu svrhu, ali su Vama ti podaci još potrebni za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, ili
 • ako ste uložili prigovor protiv obrade podataka a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad Vašim interesima.

d.) Pravo na prenosivost ličnih podataka

Lične podatke koje smo prikupili od Vas prosledićemo, na Vaš zahtev, trećem licu koje ste nam imenovali, s tim da će se prenos podataka sprovesti u uobičajenom elektronskom formatu.

e.) Pravo na prigovor

Imate pravo da u svako doba uložite prigovor protiv obrade Vaših ličnih podataka. Nakon toga više nećemo obrađivati Vaše lične podatke, osim ako možemo dokazati da postoje uverljivi legitimni interesi koji nalažu potrebu za obradom podataka, a koji su pritom važniji od Vaših interesa, prava i sloboda ili da obrada podataka služi ostvarivanju, sprovođenju ili obrani naših pravnih zahteva.

Posebno protiv obrade podataka u svrhu direktne promocije u svako doba možete uložiti prigovor koji će važiti za sve dalje obrade.

f.) Pravo na opoziv pristanka

U slučaju kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka, ukoliko želite da prestanemo sa obradom Vaših ličnih podataka. Opoziv Vaše saglasnosti za obradu ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre nego što je opoziv izvršen.

g.) Pravo na pritužbu

Ako smatrate da pri obradi Vaših podataka kršimo propise o zaštiti podataka o ličnosti, molimo da s nama stupite u kontakt kako bismo mogli rešiti eventualna pitanja. Naravno, takođe imate pravo izjaviti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

 1. Organizacija zaštite podataka kod grupe Neuroth

Svaki član uprave, odnosno direktor društva grupe Neuroth odgovoran je da se obrada ličnih podataka u dotičnom društvu sprovodi u skladu sa zaštitom podataka.

U svrhu operativnog sprovođenja zaštite podataka o ličnosti u grupi Neuroth postoji koordinator za zaštitu podataka na nivou grupe kao i savetodavno veće za zaštitu podataka koje je sastavljeno od predstavnika područja IT, proizvodnja, odnosno operativa, ljudski potencijali, prodaja i pravna podrška.

Licu za zaštitu ličnih podataka kod Rukovaoca možete se obratiti putem e-mail adrese: zaštita.podataka@neuroth.rs .

Glavni zadaci odeljenja za zaštitu podataka su, između ostalog:

 • sprovođenje preventivnih mera, npr. osposobljavanja i smernica,
 • upravljanje zaštitom podataka, dakle osiguranje poslovnih procesa u skladu za zaštitom podataka o ličnosti;
 • odgovori na upite državnih organa;
 • obrada svih upita lica čiji se lični podaci obrađuju u vezi sa zaštitom podataka,
 • revizije i kontrole u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;

 

 1. Sankcije

Redovno proveravamo pridržavanje smernica i važećih zakona o zaštiti podataka. Prikupljanje, obrada ili korišćenje ličnih podataka u svrhe zloupotrebe biće kažnjeno.

 

 1. Mere zaštite

Rukovalac u smislu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti na odgovarajući način štiti podatke o ličnosti svih lica čije podatke obrađuje od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Pravila zaštite ličnih podataka na internet stranicama grupe Neuroth

Vaše lične podatke ne pribavljamo prilikom čistog pregledanja internet stranica grupe Neuroth. Ako se na našim stranicama prikupljaju lični podaci, onda se to uvek, ako je to moguće, čini na dobrovoljnoj osnovi. Molimo pročitajte donje napomene o zaštiti podataka. Molimo imajte na umu da sami možete sprečiti čuvanje kolačića i da već sačuvane kolačiće, ako to želite, u svako doba možete sami izbrisati. Iskoristite, po potrebi, i mogućnosti za sprečavanje ili ograničavanje upotrebe i korišćenje podataka od strane trećih lica.

a.) Kolačići

Kolačić je datoteka koju – ako to dopuštaju podešavanja Vašeg pretraživača – postavljamo na Vašem računaru kada posećujete našu internet stranicu ili obavljate određene aktivnosti. Kolačić sadrži određene informacije koje smo poslali Vašem računaru te skladišti određene podešavanja i podatke za razmenu s našim sistemom preko Vašeg pretraživača.

Koristimo tzv. sesijske kolačiće („session cookies“) koji se čuvaju tokom Vaših poseta našoj internet stranici te se brišu kada završite svoju sesiju. Osim toga, koristimo i trajne kolačiće koji po završetku sesije ostaju na Vašem računaru. Trajni kolačić sadrži identifikator pomoću koga možemo identifikovati Vaš računar. Time možemo poboljšati naše usluge kada ponovo posetite naše internet stranice, s tim da ne možemo povezati Vaše lične podatke s tim identifikatorom.

Ako ne želite da koristite kolačiće, molimo da aktivirate odgovarajuće postavke svog pretraživača koje se kod uobičajenih pretraživača nalaze u meniju „Dodaci“ pod „Podešavanje“ ili „Opcije za internet“ i rubrici „Zaštita podataka“. Preko ovih postavki možete i izbrisati sačuvane kolačiće.

Ali, imajte na umu da su određeni kolačići potrebni kako bi se omogućile osnovne funkcije internet stranice. Naime, ako ne prihvatite kolačiće naše internet stranice možda neće raditi ispravno. U nastavku ćete i saznati kako možete sprečiti čuvanje određenih kolačića.

b.) Merenje konverzije Facebook Pixelom

U okviru našeg internet nastupa koristimo Facebook Pixel društva Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (“Facebook”). Njime možemo pratiti aktivnosti korisnika nakon što su videli neki oglas na Facebooku ili su ga kliknuli. Na taj način možemo registrovati efikasnost oglasa na Facebooku u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta. Tako registrovani podaci su anonimni, dakle, ne vidimo lične podatke pojedinih korisnika.

Međutim, Facebook čuva i obrađuje te podatke o čemu ćemo Vas obavestiti u skladu sa našim saznanjima. Facebook te podatke može povezati s Vašim Facebook-računom i koristiti ih u vlastite promotivne svrhe, saglasno Facebookovim uslovima korišćenja podataka m.facebook.com/about/privacyshield/. Facebooku i njegovim partnerima možete omogućiti prikaz oglasa na Facebooku, ali i izvan njega. Dalje, u te svrhe se na Vašem računaru može sačuvati i kolačić.

Saglasnost Facebooku smeju dati samo korisnici stariji od 16 godina. Ako ste mlađi, molimo da se posavetujete sa svojim roditeljima. Molimo, kliknite ovde ako želite povući svoju saglasnost: www.facebook.com/settings.

c.) Remarketing

Mi koristimo Google remarketing tags. Pritom se radi o uslugama društva Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; u nastavku „Google“). Google koristi kolačiće koji se čuvaju na Vašem računaru, a koji omogućavaju analizu Vašeg korišćenja ove internet stranice. Informacije o Vašem korišćenju internet stranica (uključujući Vaše IP adrese) koje generiše kolačić, šalju se Googleovom serveru u SAD-u i tamo čuvaju. Google potom IP adresu skraćuje za poslednje tri oznake i usled toga jasno povezivanje IP adrese s ličnim podacima više nije moguće. Google će te informacije koristiti kako bi ocenio Vaše korišćenje internet stranice, izradio izveštaje o aktivnostima na internet stranici i kako bi se pružile usluge povezane s korišćenjem interneta. Google će te informacije, po potrebi, preneti i trećim licima ako je to zakonski propisano ili ako treća lica te podatke obrađuju po nalogu Googlea. Treće strane, uključujući Google, objavljuju oglase na internet stranicama, a takođe koriste i sačuvane kolačiće radi objave oglasa na osnovu prethodnih poseta korisnika ovoj internet stranici. Google Vašu IP adresu nipošto neće povezivati s drugim podacima koje ima. U svako doba možete uložiti prigovor protiv prikupljanja i čuvanja podataka s dejstvom za buduće obrade. Osim toga, korišćenje kolačića od strane Googla možete i deaktivirati tako što otvorite stranicu za deaktiviranje Googleove reklame. Ali, moramo Vas upozoriti da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove internet stranice. Korišćenjem ove internet sstranice dajete svoju saglasnost da Google Vaše prikupljene lične podatke može obraditi na prethodno naveden način i u gore navedene svrhe. Protiv prikupljanja i čuvanja podataka možete u svako doba uložiti prigovor s učinkom na buduće obrade.

d.) Doubleclick by Google

Mi koristimo Doubleclick by Google. To je usluga društva Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD, u nastavku “Google”). Doubleclick by Google koristi kolačiće kako bi Vam prezentovao oglase koji su relevantni za Vas. Pritom Vaš pretraživač dobija pseudonimni identifikator (ID) kako bi se proverilo koji su oglasi prikazani u Vašem pretraživaču i koje ste oglase otvorili. Kolačići ne sadrže lične podatke. Upotreba tih kolačića omogućuje Googleu i internet stranicama njegovih partnera samo objavu oglasa na osnovu prethodnih poseta na našem ili drugim internet stranicamaa. Google Vašu IP adresu nipošto neće povezivati s drugim podacima koje ima. U svako doba možete uložiti prigovor protiv prikupljanja i čuvanja podataka s učinkom za budućnost. Osim toga, korišćenje kolačića od strane Googlea možete i deaktivirati tako što otvorite stranicu za deaktiviranje Googleove promocije. Informacije o Vašem korišćenju internet stranice koji generiše kolačić, šalju se radi procene Googleovom serveru u SAD-u i tamo čuvaju. Google će podatke preneti trećim licima samo na osnovu zakonskih propisa ili u okviru obrade podataka od strane izvršitelja. Google Vaše podatke nipošto neće povezati s drugim podacima koje je Google prikupio.

Korišćenjem ove internet stranice dajete svoju saglasnost da Google Vaše prikupljene lične podatke može obraditi na prethodno naveden način i u gore navedene svrhe. Protiv prikupljanja i čuvanja podataka možete u svako doba uložiti prigovor s dejstvom za budućnost. Osim toga, korišćenje kolačića od strane Googlea možete deaktivirati tako što otvorite stranicu za deaktiviranje Googleove reklame. Ali, moramo Vas upozoriti da u tom slučaju eventualno nećete moći u potpunosti koristiti sve funkcije ove internet stranice. Protiv prikupljanja i čuvanja podataka možete u svako doba uložiti prigovor s dejstvom za budućnost na način da sa sledećeg linka (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=de) pod tačkom proširena deaktivacija DoubleClick-a preuzmete i instalirate raspoložive dodatke pretraživača.

e.) Conversion Tracking

Naša internet stranica koristi nadalje Googleov Conversion Tracking. Pritom Google Adwords na Vaš računar postavlja kolačić ako ste preko Googleovog oglasa došli na našu internet stranicu. Ti kolačići prestaju da važe nakon 30 dana i ne služe za ličnu identifikaciju. Ako korisnik posećuje određene stranice na mrežnoj stranici Adwordsovog klijenta a kolačić još nije istekao, Google i klijent mogu prepoznati da je korisnik kliknuo na taj oglas i da je preusmeren na tu stranicu. Svaki Adwordsov klijent dobija drugi kolačić pa se oni tako ne mogu pratiti preko internet stranica Adwordsovih klijenata. Informacije prikupljene uz pomoć kolačića za konverziju služe za izradu konverzijskih statistika za Adwordsove klijente koji su se odlučili za Conversion-Tracking. Adwordsovi klijenti saznaju ukupni broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas te su preusmereni na stranicu s oznakom (tagom) Conversion-Trackinga, ali ne dobijaju nikakve informacije pomoću kojih se korisnici lično mogu identifikovati. Ako ne želite da učestvujete u postupku praćenja, možete odbiti automatsko čuvanje kolačića – npr. putem postavke pretraživača koja generalno deaktivira automatsko čuvanje kolačića. Kolačiće za Conversion-Tracking možete deaktivirati i tako što svoj pretraživač podesite tako da se blokiraju kolačići domena www.googleadservices.com. Googleove napomene o zaštiti podataka vezano za Conversion-Tracking pronaći ćete ovde (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/).

f.) AdRoll

Naša internet stranica koristi tehnologiju retargeting društva AdRoll (AdRoll, 972 Mission St, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, SAD) koja omogućuje da se našom reklamom ciljano obraćamo korisnicima interneta koji su već pokazali zanimanje za našu internet stranicu i naše ponude. Iz studija znamo da je za korisnika interneta prikazivanje personalizovane reklame prema njegovim interesima zanimljivije od druge reklame. Prikazivanje reklame se kod retargetinga sprovodi na osnovu analize prethodnog korisničkog ponašanja zasnovanog na kolačićima. Naravno da se lični podaci ni ovde ne čuvaju, isto tako se tehnologija retargetinga primenjuje uz pridržavanje važećih zakonskih odredaba o zaštiti podataka.

Možete se detaljnije upoznati s pravilima o zaštiti podataka i smernicama za zaštitu podataka, kao i uložiti prigovor protiv anonimne analize Vašeg ponašanja prilikom pretraživanja interneta (opt out). U tu svrhu pratite ovaj link: www.adroll.com/about/privacy.

g.) Google Analytics

Ova mrežna stranica koristi Google Analytics uslugu društva Google Inc. (“Google”) za analizu interneta. Google Analytics koristi tzv. „kolačiće“ tekstualne datoteke koje se postavljaju i čuvaju na Vašem računaru  i koje omogućavaju analizu Vašeg korišćenja internet sstranice. Informacije o Vašem korišćenju internet stranice (uključujući Vaše IP adrese) koje generiše kolačić, šalju se Googleovom serveru u SAD-u i tamo čuvaju.

Samo u posebnim slučajevima će se puna IP adresa poslati Googleovom serveru u SAD-u i tamo skratiti. Po nalogu operatera te internet stranice, Google će ove informacije koristiti kako bi se ocenio Vaše korišćenje internet stranica, kreirao izveštaj o aktivnostima na internet stranici i kako bi se operatoru te internet stranice pružile daljnje usluge povezane s korišćenjem internet stranice. Google Vašu IP adresu koju je dostavio Vaš pretraživač u okviru Google Analyticsa nipošto neće povezivati s drugim podacima koje ima.

Sledeće funkcije Google Analyticsa koristimo za reklamu na stranici, to znači za Remarketing, izveštaje o prikazima u mreži Google Displaya te izveštaje Google-Analyticsa o učincima prema demografskim obeležjima i interesima. Google Analytics za reklamu na stranici možete deaktivirati i prilagoditi oglase u mreži Google Displaya preko postavki za oglase ili preko upravljača postavki za oglase.

Čuvanje kolačića možete sprečiti aktiviranjem odgovarajućih postavki u softveru Vašeg pretraživača, ali Vas moramo upozoriti da u tom slučaju možda nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcije ove internet stranice. Dalje, možete sprečiti i registrovanje podataka koje je generisao kolačić a koji se odnose na korišćenje internet stranice (uključujući Vašu IP adresu), kao i obradu tih podataka od strane Googlea tako što preuzmete i instalirate dodatke pretraživača koji su raspoloživi na sledećem linku:

tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Detaljnije informacije o uslovima korišćenja i zaštiti podataka pronaći ćete na www.google.com/analytics/terms/de.html odnosno www.google.de/intl/de/policies/.

Registrovanje podataka od strane Google Analyticsa možete sprečiti tako što otvorite sledeću internet stranicu i preuzmete browser-add-on za deaktiviranje Google Analyticsa: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Postavlja se kolačić za odjavu (OptOutCookie) koji će sprečiti buduće registrovanje Vaših podataka prilikom posete te internet stranice. Ako uopšteno ne želite da prihvatite kolačiće, molimo, promenite odgovarajuće postavke Vašeg pretraživača. Imajte na umu da se time mogu ograničiti funkcionalnosti internet stranice.

 


[1]* Neuroth International AG, Neuroth GmbH (AT), Neuroth Hörcenter GmbH (DE), Audio lab Austria GmbH, Neuroth Hörakustik Anstalt (LI), Neuroth Hörcenter AG (CH), NEUROTH trgovina d.o.o. (SI), NEUROTH slušni aparati d.o.o. (SI),NEUROTH slušna pomagala d.o.o (HR), NEUROTH slušni aparati d.o.o. (SRB)